Ansvar och Sys­te­ma­tiskt Brandskydds­arbete (SBA)

Enligt svensk lag har ägare av byggnader och verk­sam­hets­ut­ö­va­re det yttersta ansvaret för brand­skyd­det. Sys­te­ma­tiskt brandskydds­arbete är en struk­tu­re­rad process för att förebygga, hantera och doku­men­te­ra brand­sä­ker­hets­åt­gär­der på ett effektivt sätt.

Vad säger lagen om brand­skydd?

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har den som äger en byggnad och den som bedriver verk­sam­het där det yttersta ansvaret för sitt brand­skydd. Det innebär en skyl­dig­het att i skälig omfatt­ning hålla utrust­ning för släckning av brand och för liv­rädd­ning vid brand samt att vidta nöd­vän­di­ga åtgärder för att förebygga brand och begränsa skador till följd av brand.

Sys­te­ma­tiskt Brandskydds­arbete

Sys­te­ma­tiskt brandskydds­arbete bör bedrivas för alla byggnader eller anlägg­ning­ar, dock i vari­e­ran­de omfatt­ning. Det handlar om att ha kunskap om vilket brand­skydd som finns i byggnaden och hur de olika delarna av brand­skyd­det fungerar och samspelar. Det är också viktigt att ha rutiner för hur och hur ofta olika delar av brand­skyd­det ska kon­trol­le­ras.

Doku­men­ta­tion av Brandskydds­arbete

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har den som äger en byggnad och den som bedriver verk­sam­het där det yttersta ansvaret för sitt brand­skydd. Det innebär en skyl­dig­het att i skälig omfatt­ning hålla utrust­ning för släckning av brand och för liv­rädd­ning vid brand samt att vidta nöd­vän­di­ga åtgärder för att förebygga brand och begränsa skador till följd av brand.

Skriftlig Redo­gö­rel­se för Brand­skyd­det

Tidigare fanns det ett krav på att ägare till byggnader skulle lämna en skriftlig redo­gö­rel­se för brand­skyd­det till kommunen. Detta krav har nu tagits bort, men det påverkar inte det ansvar som ägare och nytt­jan­de­rätts­ha­va­re har för brand­skyd­det.

Vanliga frågor

Sys­te­ma­tiskt brandskydds­arbete (SBA) är en metodik för att iden­ti­fi­e­ra, bedöma, åtgärda och följa upp risker avseende brand. Det handlar om att på ett orga­ni­se­rat sätt säker­stäl­la att brand­skyd­det upp­rätt­hålls och för­bätt­ras över tid.

Enligt svensk lag­stift­ning är ägare och nytt­jan­de­rätts­ha­va­re av byggnader och andra anlägg­ning­ar skyldiga att bedriva sys­te­ma­tiskt brandskydds­arbete.

De grund­läg­gan­de prin­ci­per­na för SBA inklu­de­rar att:

  1. Iden­ti­fi­e­ra och bedöma risker som kan leda till brand.
  2. Vidta åtgärder för att eliminera eller minimera dessa risker.
  3. Kon­ti­nu­er­ligt granska och följa upp brand­skydds­ar­be­tet.
  4. Informera och utbilda alla som kan påverka brand­skyd­det.

En risk­be­döm­ning inom SBA handlar om att sys­te­ma­tiskt iden­ti­fi­e­ra poten­ti­el­la brand­ris­ker, bedöma san­no­lik­he­ten för att de inträffar, samt vilka kon­se­kven­ser de skulle kunna få om de inträf­fa­de. Utifrån detta kan lämpliga åtgärder planeras och genom­fö­ras.

En brand­skydds­plan bör bland annat innehålla:

  1. En beskriv­ning av byggnaden/anläggningen och dess använd­ning.
  2. En översikt över iden­ti­fi­e­ra­de brand­ris­ker.
  3. En beskriv­ning av de åtgärder som vidtagits för att minska riskerna.
  4. Rutiner för upp­följ­ning och gransk­ning av brand­skydds­ar­be­tet.
  5. Infor­ma­tion och instruk­tio­ner för personal och andra som regel­bun­det vistas i byggnaden/anläggningen.

Lagar & regler

Eftersom alla verk­sam­he­ter är olika ser också kraven och öns­ke­må­len olika ut. Med vår lösning gör du det som passar dig och din verk­sam­het bäst. Vi hjälper dig med ett start­klart system anpassat för din verk­sam­het och dina behov.