Lagar & regler

Här hittar du de van­li­gas­te lagarna och reglerna som du behöver ha koll på i ditt arbets- och brandskydds­arbete. I denna guide får kunskap kring och stöd i att effektivt säker­hets­stäl­la och förvalta brand­sä­ker­he­ten i varje fastighet, liten som stor.

Lär dig mer om dina rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter nedan.

  • Snabb­fil­ter

Boverkets bygg­reg­ler – brand­skydd

BBR, eller Boverkets bygg­reg­ler, är Sveriges regelverk för byggande som fast­stäl­ler tekniska egen­skaps­krav på byggnader. Ur ett brand­sä­ker­hets­per­spek­tiv har BBR ett antal syften:

Säkerhet för personer: Regel­ver­ket inne­hål­ler krav som syftar till att säker­stäl­la att byggnader är utformade och byggda på ett sådant sätt att personer inte utsätts för oac­cep­tab­la risker vid brand. Det innebär exem­pel­vis krav på utrym­nings­vä­gar, brand­skyd­dan­de bekläd­na­der och material som inte bidrar till brandens spridning.

Skydd av egendom: Även om huvud­fo­kus ligger på att skydda män­ni­sko­liv, har BBR också till syfte att begränsa de mate­ri­el­la skador som kan uppstå på grund av brand. Detta kan inkludera krav på brandav­skil­jan­de kon­struk­tio­ner och instal­la­tio­ner som för­hind­rar eller fördröjer brandens spridning.

Effektiv rädd­nings­tjänst: Regel­ver­ket ska under­lät­ta för rädd­nings­tjäns­ten att utföra sitt arbete vid en brand genom att till exempel säker­stäl­la goda till­trä­des­vä­gar för rädd­nings­per­so­nal och till­räck­li­ga möj­lig­he­ter för insats på plats.

Begränsa brand­sprid­ning: Det finns regler som styr hur byggnader ska kon­strue­ras för att förhindra att brand sprider sig till angrän­san­de byggnader eller områden, vilket inklu­de­rar bestäm­mel­ser om avstånd mellan byggnader och krav på brand­skyd­dan­de kon­struk­tio­ner.

Robusthet och håll­bar­het: Byggnader ska utformas för att stå emot brand under en viss tid, vilket säker­stäl­ler en struktur som inte kollapsar ome­del­bart vid brand och som minskar mil­jöpå­ver­kan genom att förhindra stora brand­hän­del­ser.

Säker­stäl­la funktion av viktiga system: Det finns krav på att viktiga bygg­nads­tek­nis­ka system, som brandlarm och sprink­ler­sy­stem, ska fungera även under och efter en brand för att minska ska­de­verk­ning­ar­na.

För att uppnå dessa syften inne­hål­ler BBR detal­je­ra­de tekniska spe­ci­fi­ka­tio­ner och rikt­lin­jer. Dessa omfattar bland annat mate­ri­al­val, kon­struk­tions­lös­ning­ar, dimen­sio­ner på utrym­nings­vä­gar, brand­cell­s­in­del­ning­ar, brand­de­tek­te­ring och släck­sy­stem, samt underhåll av dessa system. Regel­ver­ket är en dynamisk samling bestäm­mel­ser som kon­ti­nu­er­ligt upp­da­te­ras för att spegla ny teknologi, forskning och erfa­ren­he­ter från verkliga brand­hän­del­ser.

Boverkets bygg­reg­ler – brand­skydd

BBR, eller Boverkets bygg­reg­ler, är Sveriges regelverk för byggande som fast­stäl­ler tekniska egen­skaps­krav på byggnader. Ur ett brand­sä­ker­hets­per­spek­tiv har BBR ett antal syften:

Säkerhet för personer: Regel­ver­ket inne­hål­ler krav som syftar till att säker­stäl­la att byggnader är utformade och byggda på ett sådant sätt att personer inte utsätts för oac­cep­tab­la risker vid brand. Det innebär exem­pel­vis krav på utrym­nings­vä­gar, brand­skyd­dan­de bekläd­na­der och material som inte bidrar till brandens spridning.

Skydd av egendom: Även om huvud­fo­kus ligger på att skydda män­ni­sko­liv, har BBR också till syfte att begränsa de mate­ri­el­la skador som kan uppstå på grund av brand. Detta kan inkludera krav på brandav­skil­jan­de kon­struk­tio­ner och instal­la­tio­ner som för­hind­rar eller fördröjer brandens spridning.

Effektiv rädd­nings­tjänst: Regel­ver­ket ska under­lät­ta för rädd­nings­tjäns­ten att utföra sitt arbete vid en brand genom att till exempel säker­stäl­la goda till­trä­des­vä­gar för rädd­nings­per­so­nal och till­räck­li­ga möj­lig­he­ter för insats på plats.

Begränsa brand­sprid­ning: Det finns regler som styr hur byggnader ska kon­strue­ras för att förhindra att brand sprider sig till angrän­san­de byggnader eller områden, vilket inklu­de­rar bestäm­mel­ser om avstånd mellan byggnader och krav på brand­skyd­dan­de kon­struk­tio­ner.

Robusthet och håll­bar­het: Byggnader ska utformas för att stå emot brand under en viss tid, vilket säker­stäl­ler en struktur som inte kollapsar ome­del­bart vid brand och som minskar mil­jöpå­ver­kan genom att förhindra stora brand­hän­del­ser.

Säker­stäl­la funktion av viktiga system: Det finns krav på att viktiga bygg­nads­tek­nis­ka system, som brandlarm och sprink­ler­sy­stem, ska fungera även under och efter en brand för att minska ska­de­verk­ning­ar­na.

För att uppnå dessa syften inne­hål­ler BBR detal­je­ra­de tekniska spe­ci­fi­ka­tio­ner och rikt­lin­jer. Dessa omfattar bland annat mate­ri­al­val, kon­struk­tions­lös­ning­ar, dimen­sio­ner på utrym­nings­vä­gar, brand­cell­s­in­del­ning­ar, brand­de­tek­te­ring och släck­sy­stem, samt underhåll av dessa system. Regel­ver­ket är en dynamisk samling bestäm­mel­ser som kon­ti­nu­er­ligt upp­da­te­ras för att spegla ny teknologi, forskning och erfa­ren­he­ter från verkliga brand­hän­del­ser.