Integri­tets­po­li­cy

Denna policy ska vara allmänt känd inom bolaget och skall även kom­mu­ni­ce­ras med våra externa kontakter via hemsida.

1. INLEDNING

1.1 Bakgrund
B4 Fire AB behandlar per­son­upp­gif­ter med största för­sik­tig­het och vi samlar endast in de uppgifter som behövs för att efter­föl­ja legala krav, sta­tis­tis­ka ändamål samt ge våra kunder och prospects kom­mu­ni­ka­tion om för­mån­li­ga erbju­dan­de.

1.2 Behand­ling av per­son­upp­gif­ter
I denna integri­tets­po­li­cy beskrivs vilken slags personlig infor­ma­tion vi samlar in om dig och hur den behandlas, ändamålen med behand­ling­ar­na samt vilka som får ta del av infor­ma­tio­nen. Vi beskriver även de åtgärder som vidtas för att skydda din infor­ma­tion och hur du kontaktar oss om du har frågor om vår hantering av per­son­upp­gif­ter.

1.3 Grund­läg­gan­de begrepp
I tillämp­lig ”Data­skydds­lag­stift­ning”, som från och med 25 maj 2018 avser den euro­pe­is­ka data­skydds­för­ord­ning­en (2016/679) (som brukar benämnas GDPR), används följande begrepp vars betydelse och tillämp­ning ska gälla i denna integri­tets­po­li­cy. Per­son­upp­gift: Varje upp­lys­ning som avser en iden­ti­fi­e­rad eller iden­ti­fi­er­bar fysisk person som är i livet, till exempel namn, per­son­num­mer, adress, tele­fon­num­mer, befatt­ning, e‑post, etc. Behand­ling av per­son­upp­gif­ter: Alla åtgärder eller kom­bi­na­tio­ner av åtgärder beträf­fan­de per­son­upp­gif­ter, som insamling, regi­stre­ring, orga­ni­se­ring sam­man­ställ­ning, lagring, använd­ning, utlämning, ändring och fram­tag­ning. Per­son­upp­gifts­an­sva­rig: Den som ensamt eller till­sam­mans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behand­ling­en av per­son­upp­gif­ter. Per­son­upp­gifts­bi­trä­de: Den som behandlar per­son­upp­gif­ter för den per­son­upp­gifts­an­sva­ri­ges räkning.

1.4 Ändringar av integri­tets­po­li­cyn
Vi för­be­hål­ler oss rätten att ändra denna integri­tets­po­li­cy. Om vi upp­da­te­rar policyn kommer vi att informera dig om väsent­li­ga för­änd­ring­ar genom att placera ett med­de­lan­de på vår webbplats, där vi även kommer att ha den mest aktuella versionen av denna integri­tets­po­li­cy till­gäng­lig. Vi rekom­men­de­rar att du med jämna mellanrum besöker vår webbplats för att ta del av even­tu­el­la upp­da­te­ring­ar.

2. VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Per­son­upp­gifts­an­sva­rig
När det gäller kunder, leve­ran­tö­rer och andra externa kontakter är per­son­upp­gifts­an­sva­rig för behand­ling­en av dessa uppgifter det bolag som du har ingått avtal med eller annars lämnat per­son­upp­gif­ter till. Bolag inom gruppen har därutöver inrättat gemen­sam­ma kund och leve­ran­törs­re­gis­ter som inne­hål­ler allmänna uppgifter om kunder/leverantörer till bolag inom gruppen, såsom namn, kon­takt­upp­gif­ter, etc. För behand­ling av per­son­upp­gif­ter i gemen­sam­ma kund- / leve­ran­törs­re­gis­ter, m.fl. är bolagen inom gruppen och, såvitt gäller inhäm­tan­de av externa register, gemensamt per­son­upp­gifts­an­sva­ri­ga. Kon­takt­upp­gif­ter hittar du sist i denna integri­tets­po­li­cy. 2.2 Vilken infor­ma­tion samlar vi in om dig? För per­son­upp­gif­ter kopplade till externa kontakter som kund, leve­ran­tör, mm, inhämtas upp­gif­ter­na normalt direkt från den berörda men kan även hämtas från annat bolag inom gruppen. Typiska uppgifter som behandlas är namn, befatt­ning, adress­upp­gif­ter, e‑postadresser och i vissa fall per­son­num­mer. För att hålla register aktuella kan dessa kan dessa löpande kom­plet­te­ras med hjälp av offent­li­ga register. Per­son­upp­gif­ter­na får användas inom gruppen för mark­nads­fö­ring, statistik, marknads- och kun­da­na­ly­ser. Per­son­upp­gif­ter­na används vidare för att för att vi ska kunna uppfylla rättsliga skyl­dig­he­ter samt fullgöra avtal. Per­son­upp­gif­ter­na används även för att vi ska kunna uppfylla de krav som ställs på verk­sam­he­ten.

2.3 Vad är ändamålen och den lagliga grunden för använd­ning­en av din infor­ma­tion?
B4 Fire’s huvud­sak­li­ga syften att behandla upp­gif­ter­na är att hantera och upp­rätt­hål­la den affärs­mäs­si­ga rela­tio­nen med såväl kommande, nuvarande och tidigare kontakter samt att fullfölja de åtaganden och ingångna avtal som kan vara aktuella. Den lagliga grunden för behand­ling­en kan vara full­gö­ran­de av rättslig för­plik­tel­se, full­gö­ran­de av avtal, berät­ti­gat intresse eller samtycke.

3. VEM VIDAREBEFORDRAR VI DIN INFORMATION TILL?
B4 Fire kan komma att ta hjälp av under­le­ve­ran­tö­rer för att utföra behand­ling­ar. Om per­son­upp­gif­ter lämnas ut till en under­le­ve­ran­tör, men vi bestämmer vilken behand­ling som får utföras, kommer vi att förbli per­son­upp­gifts­an­sva­rig och den behand­ling som under­le­ve­ran­tö­ren genomför kommer att regleras i ett per­son­upp­gifts­bi­trä­des­av­tal. I den mån en aktör, som vi lämnar ut infor­ma­tion till, själv­stän­digt behandlar dina per­son­upp­gif­ter från oss, kommer sådan aktör att vara per­son­upp­gifts­an­sva­rig för sin behand­ling av dina per­son­upp­gif­ter. Vi förfogar inte över sådana behand­ling­ar. Per­son­upp­gif­ter­na används i första hand inom företaget, men kan lämnas ut till andra företag som B4 Fire sam­ar­be­tar med, inom och utom EU- och EES-området, och till myn­dig­he­ter­na om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Uppgifter om misskötta krediter kan komma att lämnas ut. Kredit- och fak­tu­ra­han­te­ring kan komma att skötas av annan part. Dina per­son­upp­gif­ter sparas inte under längre tid än nöd­vän­digt.

4. DINA RÄTTIGHETER OCH VAL
I och med att B4 Fire behandlar dina per­son­upp­gif­ter har du, enligt tillämp­lig Data­skydds­lag­stift­ning, vissa lagstad­ga­de rät­tig­he­ter vad gäller vår behand­ling. Nedan beskrivs dina rät­tig­he­ter och hur du gör för att till­va­ra­ta dem.

4.1 Återkalla samtycke
I den mån behand­ling av per­son­upp­gif­ter sker med stöd av ett samtycke, är det fri­vil­ligt för dig att lämna ett samtycke och du kan när som helst, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke.

4.2 Begäran om utdrag, rättelse mm.
Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämp­lig Data­skydds­lag­stift­ning, när som helst, begära att få tillgång till de per­son­upp­gif­ter som behandlas om dig. Du har vidare rätt att begära att få dina felaktiga per­son­upp­gif­ter rättade, att vi ska sluta behandla samt radera dina per­son­upp­gif­ter, att behand­ling­en av dina per­son­upp­gif­ter begränsas, att utöva din rätt till data­por­ta­bi­li­tet (dvs. rätten att flytta dina per­son­upp­gif­ter), samt att invända mot behand­ling­en av dina per­son­upp­gif­ter. Vissa av de rät­tig­he­ter som beskrivs ovan gäller först efter 25 maj 2018 då GDPR träder ikraft. Begäran om att utöva någon av de rät­tig­he­ter som anges ovan görs till oss. Begäran ska vara skriftlig och under­teck­nad av dig som sökande och skickas till den post­a­dress som anges sist i denna integri­tets­po­li­cy. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämp­lig till­syns­myn­dig­het om du anser att dina per­son­upp­gif­ter behandlas i strid med tillämp­lig Data­skydds­lag­stift­ning.

5. SÅ HÄR SKYDDAR VI DIN INFORMATION
De per­son­upp­gif­ter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Vi har etablerat och doku­men­te­rat tekniska och orga­ni­sa­to­ris­ka rutiner och åtgärder för att säker­stäl­la använ­dar­nas integri­tet, upp­gif­ter­nas till­gäng­lig­het och sekretess, allt utifrån de krav som följer av tillämp­lig Data­skydds­lag­stift­ning.

6. BEVARANDE OCH GALLRING
Dina per­son­upp­gif­ter kommer att lagras av B4 Fire under den period som krävs för att uppfylla de syften och ändamål som spe­ci­fi­ce­ras i denna integri­tets­po­li­cy. Därefter kommer dina per­son­upp­gif­ter att gallras eller raderas. Vid fast­stäl­lan­de av den period under vilken dina per­son­upp­gif­ter kommer att lagras beaktar vi särskilt de krav på lag­rings­ti­der som följer av lag, myn­dig­hets rekom­men­da­tion och bransch­prax­is.

7. KONTAKTA OSS
Om du har några frågor eller kom­men­ta­rer angående denna integri­tets­po­li­cy, eller om du vill att vi ska göra ändringar i infor­ma­tio­nen vi har om dig eller dina val kan du kontakta oss på:

B4 Fire AB, GDPR
Box 69
283 21 OSBY
Telefon: 040–602 57 80