Lagar & regler

Här hittar du de van­li­gas­te lagarna och reglerna som du behöver ha koll på i ditt arbets- och brandskydds­arbete. I denna guide får kunskap kring och stöd i att effektivt säker­hets­stäl­la och förvalta brand­sä­ker­he­ten i varje fastighet, liten som stor.

Lär dig mer om dina rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter nedan.

 • Snabb­fil­ter

Arbets­mil­jö­la­gen

Allmänna skyl­dig­he­ter, arbets­gi­va­ren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbets­ta­ga­ren utsätts för ohälsa eller olycks­fall. Arbets­gi­va­ren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycks­fall som kan följa av att arbets­ta­ga­ren utför arbete ensam. Lokaler samt maskiner, redskap, skydds­ut­rust­ning och andra tekniska anord­ning­ar skall under­hål­las väl.

Arbets­gi­va­ren måste bland annat se till att:

 • Det finns en adekvat brand­ut­rust­ning.
 • Per­so­na­len får utbild­ning och infor­ma­tion om hur man hanterar brand­ut­rust­ning och hur man agerar vid brand.
 • Det finns tydliga rutiner för brandlarm och eva­ku­e­ring.
 • Det genomförs regel­bund­na risk­be­döm­ning­ar som inklu­de­rar brand­ris­ker.
 • Utrym­nings­vä­gar är tydligt utmärkta och alltid till­gäng­li­ga.

 

Detal­jer­na kring hur dessa krav ska uppfyllas kan variera beroende på verk­sam­he­tens art och storlek, och det är vanligt att arbets­gi­va­re hänvisas till mer specifika före­skrif­ter och stan­dar­der för att uppfylla dessa krav.

Lag om skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olycka (LSO) är en sam­lings­lag vars huvud­sak­li­ga syfte är att främja ett effektivt skydd mot olyckor samt att begränsa skador på människor, egendom och miljön i händelse av olyckor. LSO fokuserar på före­byg­gan­de åtgärder, rädd­nings­tjäns­tens beredskap och insatser vid olyckor och kriser.

Boverkets bygg­reg­ler – brand­skydd

BBR, eller Boverkets bygg­reg­ler, är Sveriges regelverk för byggande som fast­stäl­ler tekniska egen­skaps­krav på byggnader. Ur ett brand­sä­ker­hets­per­spek­tiv har BBR ett antal syften:

Säkerhet för personer: Regel­ver­ket inne­hål­ler krav som syftar till att säker­stäl­la att byggnader är utformade och byggda på ett sådant sätt att personer inte utsätts för oac­cep­tab­la risker vid brand. Det innebär exem­pel­vis krav på utrym­nings­vä­gar, brand­skyd­dan­de bekläd­na­der och material som inte bidrar till brandens spridning.

Skydd av egendom: Även om huvud­fo­kus ligger på att skydda män­ni­sko­liv, har BBR också till syfte att begränsa de mate­ri­el­la skador som kan uppstå på grund av brand. Detta kan inkludera krav på brandav­skil­jan­de kon­struk­tio­ner och instal­la­tio­ner som för­hind­rar eller fördröjer brandens spridning.

Effektiv rädd­nings­tjänst: Regel­ver­ket ska under­lät­ta för rädd­nings­tjäns­ten att utföra sitt arbete vid en brand genom att till exempel säker­stäl­la goda till­trä­des­vä­gar för rädd­nings­per­so­nal och till­räck­li­ga möj­lig­he­ter för insats på plats.

Begränsa brand­sprid­ning: Det finns regler som styr hur byggnader ska kon­strue­ras för att förhindra att brand sprider sig till angrän­san­de byggnader eller områden, vilket inklu­de­rar bestäm­mel­ser om avstånd mellan byggnader och krav på brand­skyd­dan­de kon­struk­tio­ner.

Robusthet och håll­bar­het: Byggnader ska utformas för att stå emot brand under en viss tid, vilket säker­stäl­ler en struktur som inte kollapsar ome­del­bart vid brand och som minskar mil­jöpå­ver­kan genom att förhindra stora brand­hän­del­ser.

Säker­stäl­la funktion av viktiga system: Det finns krav på att viktiga bygg­nads­tek­nis­ka system, som brandlarm och sprink­ler­sy­stem, ska fungera även under och efter en brand för att minska ska­de­verk­ning­ar­na.

För att uppnå dessa syften inne­hål­ler BBR detal­je­ra­de tekniska spe­ci­fi­ka­tio­ner och rikt­lin­jer. Dessa omfattar bland annat mate­ri­al­val, kon­struk­tions­lös­ning­ar, dimen­sio­ner på utrym­nings­vä­gar, brand­cell­s­in­del­ning­ar, brand­de­tek­te­ring och släck­sy­stem, samt underhåll av dessa system. Regel­ver­ket är en dynamisk samling bestäm­mel­ser som kon­ti­nu­er­ligt upp­da­te­ras för att spegla ny teknologi, forskning och erfa­ren­he­ter från verkliga brand­hän­del­ser.

Sys­te­ma­tiskt brandskydds­arbete (SBA)

Lag­stift­ning­en anger tydligt att ansvaret för brand­skydds­ar­be­tet ligger hos den enskilde, både som pri­vat­per­son och före­ta­ga­re. Är du ägare till en byggnad eller ansvarig för en verk­sam­het är ansvaret för brand­skyd­det ditt. För att uppfylla de krav som lagen ställer på de ansvariga ska de upprätta ett sys­te­ma­tiskt brandskydds­arbete (SBA).

Lag om brand­far­lig och explosiv vara

Denna lag gäller hantering, över­fö­ring och import av brand­far­li­ga och explosiva varor samt sådana för­be­re­dan­de åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explo­sions­ris­ken samt kon­se­kven­ser­na av en brand eller en explosion.

Sys­te­ma­tiskt arbets­mil­jö­ar­be­te, SAM

Med sys­te­ma­tiskt arbets­mil­jö­ar­be­te menas arbets­gi­va­rens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verk­sam­he­ten på ett sådant sätt att ohälsa och olycks­fall i arbetet förebyggs och en till­freds­stäl­lan­de arbets­mil­jö uppnås.

Arbets­plat­sens utform­ning

Krav och råd om ven­ti­la­tion, belysning, utrust­ning, utrymning med mera i före­skrif­ter­na om arbets­plat­sens utform­ning.

Första hjälpen och krisstöd

De hjälpåt­gär­der som vid olycks­fall och akut sjukdom ome­del­bart måste vidtas på plats för att åter­stäl­la och upp­rätt­hål­la livsvik­ti­ga kropps­funk­tio­ner eller hindra vidare ska­de­ut­veck­ling.

Skyltar och signaler

Skyltar och vilken typ av märkning och signaler som ska finnas på en arbets­plats.

Externa länkar

Arbets­mil­jö­la­gen

Allmänna skyl­dig­he­ter, arbets­gi­va­ren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbets­ta­ga­ren utsätts för ohälsa eller olycks­fall. Arbets­gi­va­ren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycks­fall som kan följa av att arbets­ta­ga­ren utför arbete ensam. Lokaler samt maskiner, redskap, skydds­ut­rust­ning och andra tekniska anord­ning­ar skall under­hål­las väl.

Arbets­gi­va­ren måste bland annat se till att:

 • Det finns en adekvat brand­ut­rust­ning.
 • Per­so­na­len får utbild­ning och infor­ma­tion om hur man hanterar brand­ut­rust­ning och hur man agerar vid brand.
 • Det finns tydliga rutiner för brandlarm och eva­ku­e­ring.
 • Det genomförs regel­bund­na risk­be­döm­ning­ar som inklu­de­rar brand­ris­ker.
 • Utrym­nings­vä­gar är tydligt utmärkta och alltid till­gäng­li­ga.

 

Detal­jer­na kring hur dessa krav ska uppfyllas kan variera beroende på verk­sam­he­tens art och storlek, och det är vanligt att arbets­gi­va­re hänvisas till mer specifika före­skrif­ter och stan­dar­der för att uppfylla dessa krav.

Lag om skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olycka (LSO) är en sam­lings­lag vars huvud­sak­li­ga syfte är att främja ett effektivt skydd mot olyckor samt att begränsa skador på människor, egendom och miljön i händelse av olyckor. LSO fokuserar på före­byg­gan­de åtgärder, rädd­nings­tjäns­tens beredskap och insatser vid olyckor och kriser.

Boverkets bygg­reg­ler – brand­skydd

BBR, eller Boverkets bygg­reg­ler, är Sveriges regelverk för byggande som fast­stäl­ler tekniska egen­skaps­krav på byggnader. Ur ett brand­sä­ker­hets­per­spek­tiv har BBR ett antal syften:

Säkerhet för personer: Regel­ver­ket inne­hål­ler krav som syftar till att säker­stäl­la att byggnader är utformade och byggda på ett sådant sätt att personer inte utsätts för oac­cep­tab­la risker vid brand. Det innebär exem­pel­vis krav på utrym­nings­vä­gar, brand­skyd­dan­de bekläd­na­der och material som inte bidrar till brandens spridning.

Skydd av egendom: Även om huvud­fo­kus ligger på att skydda män­ni­sko­liv, har BBR också till syfte att begränsa de mate­ri­el­la skador som kan uppstå på grund av brand. Detta kan inkludera krav på brandav­skil­jan­de kon­struk­tio­ner och instal­la­tio­ner som för­hind­rar eller fördröjer brandens spridning.

Effektiv rädd­nings­tjänst: Regel­ver­ket ska under­lät­ta för rädd­nings­tjäns­ten att utföra sitt arbete vid en brand genom att till exempel säker­stäl­la goda till­trä­des­vä­gar för rädd­nings­per­so­nal och till­räck­li­ga möj­lig­he­ter för insats på plats.

Begränsa brand­sprid­ning: Det finns regler som styr hur byggnader ska kon­strue­ras för att förhindra att brand sprider sig till angrän­san­de byggnader eller områden, vilket inklu­de­rar bestäm­mel­ser om avstånd mellan byggnader och krav på brand­skyd­dan­de kon­struk­tio­ner.

Robusthet och håll­bar­het: Byggnader ska utformas för att stå emot brand under en viss tid, vilket säker­stäl­ler en struktur som inte kollapsar ome­del­bart vid brand och som minskar mil­jöpå­ver­kan genom att förhindra stora brand­hän­del­ser.

Säker­stäl­la funktion av viktiga system: Det finns krav på att viktiga bygg­nads­tek­nis­ka system, som brandlarm och sprink­ler­sy­stem, ska fungera även under och efter en brand för att minska ska­de­verk­ning­ar­na.

För att uppnå dessa syften inne­hål­ler BBR detal­je­ra­de tekniska spe­ci­fi­ka­tio­ner och rikt­lin­jer. Dessa omfattar bland annat mate­ri­al­val, kon­struk­tions­lös­ning­ar, dimen­sio­ner på utrym­nings­vä­gar, brand­cell­s­in­del­ning­ar, brand­de­tek­te­ring och släck­sy­stem, samt underhåll av dessa system. Regel­ver­ket är en dynamisk samling bestäm­mel­ser som kon­ti­nu­er­ligt upp­da­te­ras för att spegla ny teknologi, forskning och erfa­ren­he­ter från verkliga brand­hän­del­ser.

Sys­te­ma­tiskt brandskydds­arbete (SBA)

Lag­stift­ning­en anger tydligt att ansvaret för brand­skydds­ar­be­tet ligger hos den enskilde, både som pri­vat­per­son och före­ta­ga­re. Är du ägare till en byggnad eller ansvarig för en verk­sam­het är ansvaret för brand­skyd­det ditt. För att uppfylla de krav som lagen ställer på de ansvariga ska de upprätta ett sys­te­ma­tiskt brandskydds­arbete (SBA).

Lag om brand­far­lig och explosiv vara

Denna lag gäller hantering, över­fö­ring och import av brand­far­li­ga och explosiva varor samt sådana för­be­re­dan­de åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explo­sions­ris­ken samt kon­se­kven­ser­na av en brand eller en explosion.

Sys­te­ma­tiskt arbets­mil­jö­ar­be­te, SAM

Med sys­te­ma­tiskt arbets­mil­jö­ar­be­te menas arbets­gi­va­rens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verk­sam­he­ten på ett sådant sätt att ohälsa och olycks­fall i arbetet förebyggs och en till­freds­stäl­lan­de arbets­mil­jö uppnås.

Arbets­plat­sens utform­ning

Krav och råd om ven­ti­la­tion, belysning, utrust­ning, utrymning med mera i före­skrif­ter­na om arbets­plat­sens utform­ning.

Första hjälpen och krisstöd

De hjälpåt­gär­der som vid olycks­fall och akut sjukdom ome­del­bart måste vidtas på plats för att åter­stäl­la och upp­rätt­hål­la livsvik­ti­ga kropps­funk­tio­ner eller hindra vidare ska­de­ut­veck­ling.

Skyltar och signaler

Skyltar och vilken typ av märkning och signaler som ska finnas på en arbets­plats.

Externa länkar