Lagar & regler

Här hittar du de van­li­gas­te lagarna och reglerna som du behöver ha koll på i ditt arbets- och brandskydds­arbete. I denna guide får kunskap kring och stöd i att effektivt säker­hets­stäl­la och förvalta brand­sä­ker­he­ten i varje fastighet, liten som stor.

Lär dig mer om dina rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter nedan.

  • Snabb­fil­ter

Sys­te­ma­tiskt arbets­mil­jö­ar­be­te, SAM

Med sys­te­ma­tiskt arbets­mil­jö­ar­be­te menas arbets­gi­va­rens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verk­sam­he­ten på ett sådant sätt att ohälsa och olycks­fall i arbetet förebyggs och en till­freds­stäl­lan­de arbets­mil­jö uppnås.

Sys­te­ma­tiskt arbets­mil­jö­ar­be­te, SAM

Med sys­te­ma­tiskt arbets­mil­jö­ar­be­te menas arbets­gi­va­rens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verk­sam­he­ten på ett sådant sätt att ohälsa och olycks­fall i arbetet förebyggs och en till­freds­stäl­lan­de arbets­mil­jö uppnås.