Lagar & regler

Här hittar du de van­li­gas­te lagarna och reglerna som du behöver ha koll på i ditt arbets- och brandskydds­arbete. I denna guide får kunskap kring och stöd i att effektivt säker­hets­stäl­la och förvalta brand­sä­ker­he­ten i varje fastighet, liten som stor.

Lär dig mer om dina rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter nedan.

 • Snabb­fil­ter

Arbets­mil­jö­la­gen

Allmänna skyl­dig­he­ter, arbets­gi­va­ren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbets­ta­ga­ren utsätts för ohälsa eller olycks­fall. Arbets­gi­va­ren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycks­fall som kan följa av att arbets­ta­ga­ren utför arbete ensam. Lokaler samt maskiner, redskap, skydds­ut­rust­ning och andra tekniska anord­ning­ar skall under­hål­las väl.

Arbets­gi­va­ren måste bland annat se till att:

 • Det finns en adekvat brand­ut­rust­ning.
 • Per­so­na­len får utbild­ning och infor­ma­tion om hur man hanterar brand­ut­rust­ning och hur man agerar vid brand.
 • Det finns tydliga rutiner för brandlarm och eva­ku­e­ring.
 • Det genomförs regel­bund­na risk­be­döm­ning­ar som inklu­de­rar brand­ris­ker.
 • Utrym­nings­vä­gar är tydligt utmärkta och alltid till­gäng­li­ga.

 

Detal­jer­na kring hur dessa krav ska uppfyllas kan variera beroende på verk­sam­he­tens art och storlek, och det är vanligt att arbets­gi­va­re hänvisas till mer specifika före­skrif­ter och stan­dar­der för att uppfylla dessa krav.

Arbets­mil­jö­la­gen

Allmänna skyl­dig­he­ter, arbets­gi­va­ren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbets­ta­ga­ren utsätts för ohälsa eller olycks­fall. Arbets­gi­va­ren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycks­fall som kan följa av att arbets­ta­ga­ren utför arbete ensam. Lokaler samt maskiner, redskap, skydds­ut­rust­ning och andra tekniska anord­ning­ar skall under­hål­las väl.

Arbets­gi­va­ren måste bland annat se till att:

 • Det finns en adekvat brand­ut­rust­ning.
 • Per­so­na­len får utbild­ning och infor­ma­tion om hur man hanterar brand­ut­rust­ning och hur man agerar vid brand.
 • Det finns tydliga rutiner för brandlarm och eva­ku­e­ring.
 • Det genomförs regel­bund­na risk­be­döm­ning­ar som inklu­de­rar brand­ris­ker.
 • Utrym­nings­vä­gar är tydligt utmärkta och alltid till­gäng­li­ga.

 

Detal­jer­na kring hur dessa krav ska uppfyllas kan variera beroende på verk­sam­he­tens art och storlek, och det är vanligt att arbets­gi­va­re hänvisas till mer specifika före­skrif­ter och stan­dar­der för att uppfylla dessa krav.