Befo­re­Fi­re: Systemet för ett enklare brand­skydds­ar­be­te

Varje verk­sam­het är unik, ditt sys­te­ma­tis­ka brand­skydds­ar­be­te är inget undantag. BeforeFire:s system är effektivt och täcker 360° inom sys­te­ma­tiskt brand­skydd. Hos oss får du en oberoende moln­tjänst med fokus på använ­dar­vän­lig­het, till­gäng­lig­het och snabb support. Skräd­dar­sy ditt sys­te­ma­tis­ka brand­skydds­ar­be­te redan idag.

Före­tags­an­pas­sa­de pro­dukt­pa­ket

4 alter­na­tiv, 4 möj­lig­he­ter: Freemium, Core, Premium och Pro­fes­sio­nal.
Välj det alter­na­tiv som bäst matchar dig och ditt företag

Så funkar det

1. Inven­te­ring

Vad finns på plats? Vad saknas? Inven­te­ring utförs.

2. Ritning

Era utrymmen ritas upp och sparas i vårt digitala system. Här har du alltid koll på kon­troll­punk­ter­na.

3. Utrym­nings­pla­ner

Era utrym­nings­pla­ner ana­ly­se­ras och justeras utifrån säker­het­hets­re­kom­men­da­tio­ner.

4. Check­lis­ta

Skapa digitala check­lis­tor för enklare egen­kon­trol­ler.

Produkter och paket

Läs mer om våra olika produkter.

0 kr

/mån

Freemium

290 kr

/mån

Core

990 kr

/mån

Premium

Vår rekom­men­da­tion

Offert

Pro­fes­sio­nal

0 kr

/mån

Freemium

290 kr

/mån

Core

990 kr

/mån

Premium

Vår rekom­men­da­tion

Offert

Pro­fes­sio­nal

Digital Brand­skydds­ut­bild­ning

Grund­läg­gan­de brand­skydd är en utbild­ning som vänder sig till alla med­ar­be­ta­re inom ett företag och ger grund­läg­gan­de kunskap om brand­för­lopp, före­byg­gan­de brand­skydd, kunskap om släckning och vad som händer efter en brand.

Vi är Befo­re­Fi­re

Som en oberoende partner med gedigen kunskap arbetar vi nära er. Hos Befo­re­Fi­re pri­o­ri­te­rar vi till­gäng­lig­het och support, allt för att hjälpa er att uppfylla era mål inom SBA.

”B4 Fire är ett unikt skalbart system som anpassas efter Era behov!”